Gå videre til innhold
Omslagsdesign: Cathrine Kullgreen
Omslagsdesign: Cathrine Kullgreen

Pressemelding -

Fremmedkrigerfenomenet i et skandinavisk perspektiv

Antologien er den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv.

Siden 2011 skal omlag 30 000 personer ha reist til Midtøsten for å delta på diverse sider av konflikten i Syria og Irak. Flommen av utenlandske stridende eller «frem­medkrigere» inn i dette konfliktområdet – og da særlig de som har tilsluttet seg den såkalte Islamske stat (IS) – har preget det internasjonale nyhetsbildet de siste årene. Fremmedkrigerfenomenet har vært omdiskutert og analysert, ikke bare i pressen, men også i den bredere offentligheten. I Norge var tematikken så debattert at ordet «fremmedkriger» ble kåret til årets ord i 2014. Diskusjonen og interessen knyttet til fremmedkrigere har ikke vært noe mindre intens i andre deler av Skandinavia.

Heterogen gruppe
Flere hundre personer har reist fra Norge, Sverige og Danmark for å delta i væpnet konflikt i ulike land i løpet av de siste årene, hovedsakelig til Syria og Irak. Som denne antologien viser, er de skandinaviske fremmedkrigerne en heterogen gruppe; de har ulik bakgrunn, forskjellige motivasjoner for og formål med å reise, og de tilslutter seg forskjellige grupper. Fra myndighetenes side eksisterer likevel en tydelig felles oppfatning av fremmedkrigerfenomenet som en nasjonal sikkerhetstrussel, og det er en del fel­lesnevnere, men også klare forskjeller, i måten skandinaviske land har forsøkt å bekjempe fenomenet på.

Fra konferanse til bok
Det var disse fellesnevnerne og forskjellene som dannet bakteppet for at bokens redaktører arrangerte en tverrfaglig konferanse, Nordiske perspektiver på frem­medkrigere, i Oslo høsten 2016. Formålet med konferansen var å bringe sammen unge forskere fra et bredt spekter av fagdisipliner, for å diskutere om det eksisterte en felles skandinavisk tilnærming til og forståelse av fremmedkrigerproblema­tikken. Resultatet er denne boken, som etter alt å dømme blir den første forskningsantologien skrevet om fremmedkrigere fra et skandinavisk perspektiv.

Handlingsplaner, tiltak og lover
For det har blitt forsket en del på voldelig ekstremisme og terrorisme generelt i Norden, herunder på religiøs ekstremisme og høyre- og venstreekstreme mil­jøer. Men forskningen på fremmedkrigere spesifikt er foreløpig mer begrenset. Eksisterende forskning fokuserer ofte på hvilken bakgrunn fremmedkrigere har, og hvilke mekanismer som kan ha påvirket radikalisering, med andre ord hvem som reiser, og hvorfor. Denne antologien har imidlertid et noe annet fokus. Bidragene viser at de skandinaviske landene i løpet av de siste årene har vedtatt en rekke nye handlingsplaner, tiltak og lover for å forhindre radikalisering og terrorismerelaterte handlinger. Det trengs dog mer forskning på hvordan disse tiltakene fungerer i praksis, og hvilke utfordringer tiltakene kan medføre for ulike aktører. Det trengs også mer forskning som ser på hvorfor utsatte personer i sam­menlignbare miljøer og med like forutsetninger ikke radikaliseres og/eller reiser.

Nye perspektiver
Da denne boken var under arbeid, så man konturene av en ny fase i fremmed­krigerstrømningene i Vesten, hvor et betydelig antall europeiske fremmedkrigere i Syria og Irak synes å være på vei tilbake til sine hjemland og andre vestlige land. Der man i de siste to årene har sett en nedgang i antall fremmedkrigere som har reist ut, ser man altså nå at flere vender hjem. I lys av den forventede oppgangen i antall returnerende fremmedkrigere eksisterer det et tydelig behov for mer forskningsbasert kunnskap om fremmedkrigerfenomenet generelt, og om preventive og reaktive tiltak spesielt. Denne boken bidrar til forskningsfeltet med nye, kritiske perspektiver på noen av de ulike fremmedkrigertiltakene som har blitt innført i de skandinaviske landene i løpet av de siste årene. Antologien tar der­for for seg tre hovedtemaer: (1 hvordan de skandinaviske landene har eller kan ta i bruk strafferetten som virkemiddel mot fremmedkrigere, (2) forebyggende arbeid i Skandinavia i møte med fremmedkrigere og radikalisering, samt (3) rehabilitering av fremmedkrigere og empiriske studier av dem som reiser.

Boken gir en grundig fremstilling av de juridiske utfordringene knyttet til kriminalisering av
fremmedkrigeradferden og et kritisk blikk på hvordan de skandinaviske landene så langt har forsøkt å straffeforfølge og reintegrere hjemvendte fremmedkrigere. Videre gir boken et unikt innblikk i hvordan og hvorfor noen av de skandinaviske fremmedkrigerne har reist til utlandet for å delta i væpnede konflikter.

Utdrag fra boken Fremmedkrigere - Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia av Anna Andersson, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, Anne Christine Lie

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339