Gå videre til innhold
Slik unngår din bedrift å bli rammet av økonomisk kriminalitet

Nyhet -

Slik unngår din bedrift å bli rammet av økonomisk kriminalitet

I 2017 bisto Økokrim politidistriktene og andre lands politi- og påtalemyndigheter i til sammen 70 saker. I 2016 var tallet 64 og året før 47*. Morten Bamle og Barbro Bruu har skrevet boka «Økonomisk kriminalitet – trusler og tiltak». Boken er i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksomheter. Her er tre av deres tips til hvordan din bedrift kan unngå å bli en del av Økokrims statistikk.

*Kilde: https://www.okokrim.no/mer-bistand-og-flere-tiltaler.6100426-411472.html

1. Etabler etiske retningslinjer

Å ha innarbeidede etiske retningslinjer er både et viktig og forebyggende element for å unngå økonomisk kriminalitet i virksomheten. Personen som begår misligheter vil som regel forsøke å rettferdiggjøre sine handlinger. Det kan skje ved at vedkommende bagatelliserer handlingens alvorlighet, ved å for eksempel unnskylde handlingene med at bedriften har god økonomi eller at det kun handler om småbeløp. I andre tilfeller kan handlingene rettferdiggjøres ved at gjerningspersonen mener seg urettferdig behandlet. Underliggende forklaringer vil variere ut fra både type mislighet og hvem som har begått dem.

For at de etiske retningslinjene skal ha en holdningsskapende effekt må de følges opp på alle nivåer i bedriften. Retningslinjene bør også repeteres jevnlig. I tillegg er det er viktig å være oppmerksom på at holdninger i stor grad påvirkes av hvordan ledelsen fronter etiske retningslinjer. Her har ledelsen er viktig jobb å gjør

2. Gjør risikoanalyse jevnlig

Misligheter oppstår som følge av muligheter, og er ofte en konsekvens av mangelfulle eller fraværende kontrollrutiner i bedriften. Det er derfor nødvendig å gjennomføre jevnlige risikoanalyser for å kartlegge hvor det er fare for at misligheter kan forekomme. Risikoen for å bli rammet av økonomisk kriminalitet kan komme fra både internt og eksternt hold. En risikovurdering bidrar til å bestemme hvilke kontrolltiltak som skal iverksettes for å forhindre uønskede hendelser.

Ved en risikoanalyse bør man spørre seg om hvilke mislighetstrusler virksomheten kan bli utsatt for. Hva er for eksempel risikoen for underslag, direktør-svindel eller korrupsjon? For å kunne gjøre en kvalifisert vurdering og identifisere disse truslene er det viktig at man er bevisst på faresignaler som kan indikere økonomisk kriminalitet. Faresignaler kan for eksempel være mangelfulle spesifikasjoner i fakturaer, unormale betalingsinstrukser eller uvillighet til å dele arbeidsoppgaver. Denne analysen hjelper en å forstå trusselen, men også å etablere effektive mottiltak.

3. Etabler gode rapporteringsrutiner

For å kunne lede virksomheten på best mulig måte er styret og daglig leder avhengig av at det er etablert gode rapporteringsrutiner. Det bidrar i tillegg til å redusere risikoen for at virksomheten rammes av økonomisk kriminalitet innad, blant annet ved at ledelsen har nøkkeltall som følges opp. Gode rapporteringsrutiner kan ha en forebyggende virkning, samtidig som det kan bidra til å avdekke misligheter på et tidlig tidspunkt.

Det er viktig at informasjonen til ledelsen og styret er av høy kvalitet, og at rapporteringen skjer både hyppig og i en form som passer bedriften. Den enkelte virksomhet må tilpasse hva som skal rapporteres, hvordan og hvor ofte ut fra hvor stor eller kompleks virksomheten er. Det vil også være relevant å se på hvordan driften påvirkes av eksterne faktorer.

Flere og mer utfyllende tips fra Morten Bamle og Barbro Bruu om hvordan din bedrift kan unngå økonomisk kriminalitet kan leses i «Økonomisk kriminalitet – trusler og tiltak».

Av Turbo Kommunikasjon v/ Katharina Mortensen

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Per Oskar Andersen

Per Oskar Andersen

Redaktør Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon