Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Ny kunnskap om den mangfoldige skolen

Den norske skolen preges av et økende kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Det utfordrer alle fagene i grunnskolelærerutdanningene til å øke bevisstheten om mangfold og til å rette søkelyset mot hvordan skolen kan møte mangfoldet på en god måte. 

Med denne boken ønsker forfatterne å bidra til en bred forståelse av mangfold i skolen ved å undersøke hvordan læreren kan møte og ivareta kulturelt og religiøst mangfold, og hvilket rom som finnes for ulike profesjonelle verdier i dagens utdanningspolitiske klima. I boken utforskes det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Forfatterne undersøker også de verdilogikkene som preger dagens utdanningspolitikk, og hva dette betyr for lærerens mulighet til å ivareta ulike pedagogiske verdier og idealer.

Sentrale spørsmål som drøftes er:

 • Hva innebærer en interkulturell lærerkompetanse?
 • Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt- og religiøst mangfoldig elevgruppe?
 • Hvordan legger man til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?
 • Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

 • Bakteppet for boken er den tette integrasjonen mellom fagområdene som rammeplanen for de femårige grunnskolelærerutdanningene legger opp til. Særlig tydelig er denne integrasjonen i pedagogikk- og elevkunnskapsfaget, der kunnskapen om religion, livssyn og etikk skal bidra til å styrke lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. 

  Gjennom seksten kapitler drøfter forfattere fra ulike lærerutdanningsinstitusjoner temaer knyttet til ulike sider ved lærerkompetansen. Temaene dekker forståelsen av PEL-faget i en flerkulturell samfunnskontekst, barnets mangfoldige verden, mangfold i undervisning og skolehverdag, og mangfold sett i lys av profesjonelle verdier, politikk og verdigrunnlag.

  Om redaktørene
  Redaktører for boken er førsteamanuensis Espen Schjetne og professor Thor-André Skrefsrud. Espen Schjetne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, der han underviser og forsker innen feltene religions- og etikkdidaktikk, kulturelt mangfold og læreres profesjonsetikk. Han har flere år bak seg som lærer i barneskolen. Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor i religionsdidaktikk og har undervist i RLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.

  Utdrag fra boken Å være lærer i en mangfoldig skole av Espen Schjetne, Thor-André Skrefsrud (red.)

  Kjøp boken her

  Related links

  Emner

  Tags


  Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

  Bestill presseeksemplarer her

  Pressekontakt

  Susann Hansen

  Susann Hansen

  Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183