Gå videre til innhold
Foto: Metro Branding
Foto: Metro Branding

Nyhet -

Hva er sykepleie?

Sykepleie er et fag og et yrke som er av de eldste og viktigste i samfunnet. Sykepleie utøves i alle samfunn, uansett kultur og teknologisk utvikling.

Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige og ansvarsbevisste yrkesutøvere med en bevisst og reflektert holdning ved utøvelse av sykepleie. Utdanningen kvalifiserer for et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring. Læring må derfor ses i et livslangt perspektiv der den enkelte har ansvaret for å tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle yrkeskompetansen. Det er samfunnet som angir rammene for sykepleierens rolle gjennom lover, forskrifter m.m.

Sykepleiens funksjoner
Som yrke omfatter sykepleie funksjoner eller områ­der som til sammen utgjør sykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Med utgangspunkt i rammeplanen kan vi identifisere følgende funksjons­områder:

1. Helsefremming

2. Forebygging
3. Behandling
4. Lindring
5. Rehabilitering
6. Undervisning og veiledning
7. Organisering, administrasjon og ledelse
8. Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning


Å ha evne til innlevelse og sanselig forståelse
All sykepleie krever innlevelsesevne. I den aktuelle situasjonen krever det betydelig innlevelse å fore­stille seg hvordan det er å ha en kropp tynget av stiv­het og smerter, når en selv er ung og frisk. Men selv om det er vanskelig, er det nødvendig for å kunne utøve sykepleie. Innlevelsesevne, som også kal­les empati, gjør at sykepleieren kan forstå hvordan pasienten har det. Denne forståelsen legger grunn­laget for videre samhandling med pasienten når det er mulig, og handling til pasientens beste når vanlig samhandling ikke er mulig (for eksempel ved nedsatt bevissthet og bevisstløshet).

Utdrag fra Grunnleggende sykepleie bind 1

Grunnleggende sykepleie gir studentene den faglige plattformen av teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien, uavhengig av hvor utøvelsen finner sted. Fagstoffet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer.

Læreverket passer godt som innføring i fagfeltet, men er også svært nyttig som rammeverk for hele studieløpet og vil være til god hjelp i arbeid med studiekrav. Fagstoffet presenteres på en tydelig og lettfattelig måte. Eksempler og refleksjonsoppgaver gir hjelp til å trekke tråder mellom teori og praksis og bidrar til innblikk i yrkesrollen som sykepleier.

Få enda bedre forståelse av lærestoffet med digital arbeidsbok til basisverket Grunnleggende sykepleie. Her kan du teste dine kunnskaper gjennom interaktive oppgaver, skriveoppgaver og pasienteksempler med refleksjonsoppgaver. Praksisnære eksempler synliggjør kompleksitet og helhetlig forståelse av hvordan pasientens grunnleggende behov ivaretas.
Videoer med lyd fra aktuelle prosedyrer fra Sykepleiehåndboken (SHB.no) er tilgjengelig, samt lenker til kunnskapsbaserte prosedyrer.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935