Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Helse og trivsel blant barn og ungdom

Samfunnet, inkludert ungdomskulturen og vilkårene for ungdoms helse og trivsel, er i endring. Det samme er mulighetene for å fremme god helse blant de unge.

Forholdene som påvirker barn og unge til daglig, endrer seg stadig. Det gjelder også forholdene som påvirker deres helse, trivsel og livskvalitet. Samtidig ser vi en sterk og positiv utvikling i forskningen som er knyttet til helsefremmende arbeid. Vi får økt forståelse for hvilke forhold som påvirker de unges helseatferd og helse, og hvilken effekt ulike tiltak kan ha. Ikke minst er vi blitt mer bevisste at ulike grupper (etter kjønn, sosial status, seksuell identitet eller minoritetsbakgrunn) har ulike behov. Økt kunnskap om årsaker og tiltak avspeiles også i endringer i det lokale folkehelsearbeidet.

VISSTE DU DETTE?

  • Over 90 prosent av norske sjetteklassinger oppgir at de er svært tilfredse med livet.
  • I løpet av de siste tiårene har det vært en økning i rapporterte psykiske og kroppslige plager blant norske jenter og unge kvinner.
  • Skolen er en viktig arena for å fremme psykisk helse hos ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Fysisk aktivitet i oppveksten gir høyere livskvalitet i form av opplevd velvære og færre helseplager.
  • Deltakelse i sosiale medier ser ut til å kunne ha både positive og negative psykiske helseeffekter.
  • Ikke bare røyking, men også bruken av snus ser ut til å være på retur.
  • Ulykkesrisikoen øker med antall ungdommer i bilen.
  • Gode intervensjoner kan redusere mobbing blant skolebarn.

Forebyggende tiltak
Effektiv forebygging av ulike helseproblemer i ungdomsårene, enten det er rusproblemer, ulykker, overvekt eller mobbing, har klare fellestrekk. Det er viktig med befolkningsstrategier, involvering, kontrollpolitiske tiltak og kunnskapsformidling.

Rusmidler
Bruken av rusmidler, først og fremst av alkohol, er utbredt blant norsk ungdom. Økt pris og redusert tilgang er de tiltakene som har best effekt på konsum og skader. Skolebaserte rusprogrammer bør avgrenses til å gi elevene god og relevant kunnskap om rusmiddelbruk og skadene i forbindelse med den.

Overvekt
Det er flere overvektige blant barn som har foreldre med kort utdanning. Gratis skolemat, redusert markedsføring av usunn mat til barn, fysisk aktivitet i skoledagen og trygg, aktiv transport til og fra skolen er eksempler på tiltak som kan bidra til redusert overvekt blant ungdom.


Ny utgave
I denne fjerde reviderte utgaven av Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid gir redaktørene Knut-Inge Klepp og Leif Edvard Aarø sammen med sentrale forskere en oppdatert presentasjon av viktige forhold som påvirker barns og unges helseatferd, effektive tiltak og viktige arenaer for helsefremmende arbeid.

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105
Jørgen Jahr Glomnes

Jørgen Jahr Glomnes

Redaktør Medisin Medisin 98656370