Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Et verktøy for lederutvikling

Gode og trygge ledere ser, verdsetter og involverer medarbeidere. Kunnskap om og trening i hvordan disse faktorene kan etterleves, bør derfor være av stor interesse for alle ledere som er opptatt av å legge til rette for at medarbeidere skal mestre jobben best mulig.

Det å lære seg å lede andre mennesker, slik at de faktisk mestrer og yter best mulig i egen jobbutførelse og i samspill med andre, ved å øve på praktiske eksem­pler fra lederhverdagen før man setter i gang, er noe de aller fleste ledere ikke gis anledning til før de begynner å lede andre. Gode og trygge ledere ser, verdsetter, involverer og utfordrer medarbeidere slik at de mestrer best mulig ut fra deres egne forutsetninger og til beste for virk­somheten. For å få til det på en god måte, mener forfatterne av boken Mestringsledelse i praksis det er helt nødvendig å stoppe opp og trene på ulike forhold som har betydning i utøvelsen av daglig ledelse. Det handler om ledelsesmobilisering som er å bli bevisst på lederrollen ved å trene, lære, reflektere og korrigere på en systematisk måte, over tid og sammen med andre. 

Hovedmålet med denne boka er å gi ledere en praktisk håndbok med ulike øvelser, råd og tips, og som i tillegg inviterer til refleksjon og retter oppmerksom­heten mot hvordan man kan bruke sentrale forskningsbaserte faktorer i egen lederutvikling.
Boka er ment å være en «gjøre-selv-bok» som kan brukes som en verktøykasse – individuelt eller sammen med andre.


Skal ledertrening oppleves som nyttig, og skal treningen også kunne ses i en større sammenheng, er det viktig å ha en god verktøykasse. I boken pre­senteres 11 aktuelle verktøy med til sammen 26 ulike øvelser som kan benyttes i egentrening og i arbeidet med lederutvikling. Noen verktøy er individuelle, mens andre skal gjennomføres i mindre eller større ledergrupper. Noen kan også tilpasses helt opp til en 360-graders evaluering. Flere verktøy kan med fordel gjennomføres i egen medarbeidergruppe.

Det følger med en forklaring til hvert enkelt verktøy der det fremkommer hva som er målet med øvelsen, hvem som er målgruppe, om det forutsettes forbere­delser, fremgangsmåte og/eller spilleregler og videre oppfølging. De ulike verktøy og øvelser må ikke gjennomføres i en bestemt rekkefølge, og noen kan med fordel også gjennomføres flere ganger.

Eksempel på øvelse om forbedringsstatus:

Øvelse 10: Forbedringer

Det finne ulike måter å utføre oppgaver på, og ofte settes det i gang nye tiltak fremfor å evaluere det som allerede er gjort. Kontinuerlig forbedringsarbeid handler om å jobbe effektivt og smart, kutte unødvendige ledd og alltid se etter forbedringspunkter.

Fremgangsmåte:

1. Still deg selv følgende spørsmål hver uke: Hva har vi gjort denne uken som kunne vært gjort annerledes?

2. Hva er årsaken til at jeg velger akkurat dette?

3. Noter dette i eget skjema.

4. Diskuter resultatet med egen medarbeidergruppe, en kollega, leder eller ledergruppen i avtalt møte ca. hver 4. måned.

5. Bli enige om det bør igangsettes noen tiltak for å endre rutiner, praksis eller ansvarsfor­deling basert på det som kommer frem av diskusjonen.

6. Bli enige om hvordan dette skal følges opp.

Videre oppfølging:

Øvelsen bør pågå kontinuerlig over en lengre periode. Det bør avklares i forkant hvordan dette skal følges opp.

Øvelsen kan også gjennomføres sammen med andre som fast punkt på agendaen i et møte eller på en samling. Viktig at øvelsen pågår kontinuerlig over en periode med faste tidspunkt for evaluering.


Utdrag fra boken Mestringsledelse i praksis av Marianne Hauan Molstad, Kjetil Spangberg


Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339

Relaterte events