Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

En høyaktuell bok i dagens arbeidsliv

Interessen for selvledelse har økt betydelig siden årtusenskiftet. Dette har antakeligvis sammenheng med den generelle utviklingen i arbeidslivet, hvor ledere blant annet har fått større kontrollspenn (stadig flere medarbeidere som rapporterer direkte til en leder), med den konsekvens at hver ansatt blir mer overlatt til seg selv. 

I en slik situasjon forventes det at ansatte setter utfordrende prestasjonsmål, selv styrer utførelsen av arbeidet og løser problemer uten leders deltakelse. Når ansatte i mindre grad har kontakt med sin leder, fremstår selvledelse som et godt alternativ for å mestre en slik arbeidssituasjon. Praktisering av selvledelse innebærer kontinuerlig oppmerksomhet på egne arbeidsmetoder for å kunne arbeide mer selvstendig, samt å utvikle en produktiv tenkemåte for å kunne mestre arbeidslivets forventninger til effektiv arbeidsinnsats. Å praktisere selvledelse betyr imidlertid ikke at man skal unngå eller bør redusere sitt samarbeid med andre!

En superleder legger forholdene til rette for at medarbeiderne skal kunne praktisere selvledelse ved å gi dem økt ansvar og myndighet, og ved å oppmuntre dem til å definere egne mål, kvalitets-sikre eget arbeid, være kritiske og lære av egne feil. Superlederens rolle er å sørge for at det etableres organisasjonsstrukturer, informasjonssystemer og en organisasjonskultur med verdier og normer som fremmer selvledelse i praksis. Så langt viser forskningen at selvledelse og selvledelsestrening kan føre til høyere effektivitet og økt trivsel blant medarbeidere. Med dagens kunnskapsnivå om selvledelse kan man derfor trygt igangsette aktiviteter for å fremme selvledelse i arbeidslivet. Det er imidlertid ikke gitt at selvledelse er effektivt for alle og under alle arbeidsbetingelser, noe som peker mot en situasjonsbestemt tilpasning av selvledelse.

I den nye utgaven er det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget for selvledelse fremhevet samtidig som det praktiske fokuset også er styrket med bokens mange øvelser og praktiske eksempler. Boken har en praktisk vinkling, men bygger på teori og empirisk forskning innenfor selvledelsesfeltet.

Om redaktørene:
Lars Glasø (Ph.d.) er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Geir Thompson har en doktorgrad i ledelse og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole Handelshøyskole 99011183
Per Oskar Andersen

Per Oskar Andersen

Redaktør Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon