Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker

Arbeidsmiljøloven krever både utviklende, forebyggende og gjenopprettende aktivitet. Faktaundersøkelse er metoden for det sistnevnte. 

Et godt arbeidsmiljø er motiverende og helsefremmende. Konflikter i arbeidsmiljøet kan være tilsvarende nedbrytende og demotiverende. Det finnes en omfattende litteratur for hvordan man utvikler og forbedrer et godt arbeidsmiljø, og et stort antall metoder og verktøy finnes for dette formålet. Litteraturen og metodene rettet mot å håndtere vanskelige og konfliktfylte arbeidsmiljøforhold er mindre omfattende.

Ofte benyttes metoder for utvikling i situasjoner der et gjenopprettende perspektiv er påkrevet. I slike saker må man imidlertid arbeide i tråd med arbeidsmiljøloven så vel som etter gode psykologiske prinsipper for rettferdighet. Faktaundersøkelse er utviklet for dette formålet. Metoden skal benyttes i saker hvor det foreligger klager eller varsler på uheldige eller klanderverdige forhold i arbeidsmiljøet, eller der arbeidsgiver på annen måte har grunn til å tro at slike forhold finnes. Metodikken er basert på arbeidsmiljøloven, forskrift om internkontroll, forskning om rettferdighet og prinsipper for saksbehandling.

Ofte står ord mot ord i denne typen saker. Arbeidsgiver kan imidlertid aldri bygge ensidig på informasjon fra den ene parten, men må basere sine beslutninger og tiltak på en rettferdig og sannferdig gjennomgang av sakens fakta. Begge parters rettssikkerhet og deres integritet og verdighet må også sikres i denne prosessen. Dessuten må arbeidsgiver påse at man i arbeidet følger grunnleggende regler for god saksbehandling. Det innbefatter å forholde seg til spørsmål om habilitet, ønsker om anonymitet og prinsippet om kontradiksjon og å sikre god dokumentasjon i saken. Mens faktaundersøkelse benyttes når man vet hvem som eventuelt klager på hvem, benyttes klageundersøkelser i saker der arbeidsgiver har grunn til å tro at noe er galt i arbeidsmiljøet, men der det er uklart hva problemene består i, samt hvem som er og ikke er involvert.

Generelle og anonyme arbeidsmiljøkartlegginger skal ikke benyttes i slike situasjoner. Videre må virksomhetene, i tillegg til relevant metodikk, også ha systemer og prosedyrer på plass for å tilfredsstille lovens krav til internkontroll på dette området.

VISSTE DU DETTE?

  • Faktaundersøkelse er anbefalt av Arbeidstilsynet og har vært på høring hos arbeidslivets parter.
  • Arbeidsmiljøloven vektlegger det gjenopprettende perspektivet like sterkt som det forebyggende.
  • Regjeringen og arbeidslivets parter inngikk i 2007 en avtale om at norske virksomheter skal arbeide etter prinsippene som gjelder for faktaundersøkelse.
  • Arbeidsgiver er pålagt å undersøke klager på arbeidsmiljøet.
  • Et ønske om anonymitet i klagesaker står i motsetning til det ufravikelige juridiske prinsippet om kontradiksjon.
  • Metodikken faktaundersøkelse ivaretar både juridiske krav til saksbehandling og psykologiske prinsipper for rettferdighet.

Tekst: Ståle Einarsen

Artikkelen stod første gang i Vit nr. 1-2016.

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Camilla Bruseland

Camilla Bruseland

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 977 17 997
Anne Kathrine Aabel Vikanes

Anne Kathrine Aabel Vikanes

Pressekontakt Markedssjef Gyldendal Akademisk 98 21 82 69
Anja Økland

Anja Økland

Pressekontakt Markedsansvarlig Kommunikasjon Kommunikasjon 45201339