Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjdcernxstvhi.ztBesargarerobsenhn@bdgyjvldrdenfudavsl.cenoko

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • likxv.publdyomka-ssutontksoktaokd@eogyogldkvenoxdanrl.fqnorv
 • 41469343

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Krcatzcrirxneoc.bxxacfth.dqgaopnscdmosq@gpkylwldezpndroaldy.nezorf
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mafmrilk.Gmnjeyllszftayhd@ovgytcldwpenpvdadol.xpnouc

 • Redaktør
 • Jus
 • Gnlroqy.Thiruyqdezp.Gtfjerwstzgrumwd@atgyfpldubenjfdahzl.zunoxg
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Anfzneuq.Bkgirhjgillttvwe.uwSowingdce@iygyimldsienlmdathl.ebnopt
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idyja.qxKypuhrkpiniog@ragygfldrwenjedadgl.ajnoyx
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anbtnejz.Kapatplhrhfinxbe.awVigrkahvnexrs@gogyqbldqpensgdagel.wanoci
 • 98 21 82 69