Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • liv.blom-stokstad@gyldendal.no
 • 41469343

 • Forlagsdirektør
 • eivind.bboojergem@szecxkgrcvgyldcrengcdal.lono
 • 905 12 925

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Katrine.bach.gansmo@gyldendal.no
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mari.Gjelstad@gyldendal.no

 • Redaktør
 • Jus
 • Gro.Trude.Gjestrud@gyldendal.no
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Annelo.Birtrgitte.wpSokqycngbee@gixhvcgyldengbdal.syno
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Ida.Kyhring@gyldendal.no
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Andynetwye.Kwgathrvmuivminbte.Vikabejbvqqznes@wsoovcycgyldenrpdazll.no
 • 98 21 82 69