Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Markedskoordinator
 • anygjapl.vaualywstiiadoj.myxagplnuylsssdenpm@gsoylxcdejnndlaaltu.necoav
 • 99157769

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • vibvmaix@ggfylfodeesndpcalnw.njbocj
 • 40875761

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjkherxustyqi.mzBegjrgxcerpjsedwn@dbgyjhldfienvudamsl.pmnofo
 • 97122172

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • liuqv.seblslomgu-sudtoknkspttaizd@ptgyfuldupenfedajnl.abnofa
 • 41469343

 • Markedskonsulent
 • Rettsdata
 • Kilatyprizineph.bwhacolh.xigadmnsmomobo@gebylamdeigndumalkf.nzyori
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maqgrieb.Gdzjebblsfftaxhd@upgyvildlsenpkdamel.xjnosg

 • Redaktør
 • Jus
 • Gyarony.Tlpruvsdeqe.Gqjjelqstfnrukod@higymqldbqenaidajql.cfnotr
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Anlgnehl.Btnirnegicxttmae.hnSolynghbe@mvgyjqldzhenvndajxl.ibnoxj
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idfia.nfKymghrjcindgg@eugyheldigenrldajkl.ofnoto
 • 93498881