Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • ligspgdsfozpv.blom-sjobffifbgztokstad@sxgyxyaeldjcendal.qino
 • 41469343

 • Forlagsdirektør
 • eivind.bergem@gyldendal.no
 • 905 12 925

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • vt Katfabaripbnedz.bbqacnvh.dcgaztlryjbpyonslemo@goryldendalah.nrrlrnvo
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • puploeMagucwrirl.Girafymjeoplshedetad@urgyqrwberhtldcjizrwsbenlcdal.no

 • Redaktør
 • Jus
 • dfbu Gbyuaro.Thqqrwlrujfyibpakmfcede.Gjestfdrubwd@hwusfbgyldenhyzgdaubtadpbqpzsbl.maxyno
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • Anjbne.Birginbttrwe.oySongiubvifzucmmte@gydgnmokzijdotpziozwldoabwjkutzhenoxdahzidl.no
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • rdIdmjpukya.Kyhring@gyrczildendal.geno
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Jus
 • benetjfgbvogdigjabbilekuctfie.glgphenfnickelsen@gyduatqmldenqjwzkfdaziuwlgl.adno
 • 92654756