Følg Gyldendal Akademisk

Kontaktpersoner

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • liv.blom-stokstad@gyldendal.no
 • 41469343

 • Forlagsdirektør
 • eivind.bergem@gyldendal.no
 • 905 12 925

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • ie Katzsrikgne.bacpmh.gavtihepnspjadllepmo@gylnnppdeziwhtgndal.nwxo
 • 97129350

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • xjlsMaodtolmiuriwtxjyb.Gjekegmlstafewvd@gdsegyldendjcydagvl.no

 • Redaktør
 • Jus
 • Gro.Trude.Gjestrud@gyldendal.no
 • 90122466

 • Redaktør
 • Jus
 • oaAnqine.Birginnzvttmce.rzehSongpre@gyufxrfjldvjioarenwkdal.no
 • 98821623

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idjolwbua.Kyqnhrkmtmijoyzjvtowkcing@bigydsldendalhjhlgl.rydnno
 • 93498881

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • obzgAnneit.Ksyhhgoknhzatzuhrinaemumje.Vilgkcbzepjdnkbjmukaxgggneews@bxzvengcolxkypgydkldysenhxardaqmbomsl.no
 • 98 21 82 69