Følg Gyldendal Akademisk

Livsmestring i skolen

Nyhet   •   jun 18, 2018 09:29 CEST

Foto: Metro Branding

Hva trenger dagens barn og unge med tanke på morgendagens utfordringer? 

I en ny læreplan for grunnskolen settes tre tverrfaglige temaer på dagsorden, folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Hensikten er å bidra til å imøte­komme store endringer i samfunnet og forberede barn og unge på utfordringer som allerede er her, og som vi vet vil øke i omfang i tida framover. I læreplanens Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen heter det at temaene skal gjenspeiles gjennom hele skoleløpet, på tvers av fagene (Kunnskapsdepartementet 2017). Denne boken er et bidrag til utformingen av temaet livsmestring og folkehelse, med grunnlag i relasjonenes betydning.

Forfatter Anne Sælebakke tar utgangspunkt i at relasjonskompetanse er noe av det vik­tigste vi utvikler i livet. Kunsten å ta vare på og forholde seg til seg selv, være omsorgsfull og empatisk overfor andre, samarbeide og bidra til fellesskapet har sitt grunnlag i vårt iboende potensial for å være nærværende og empatiske. Hele spekteret av kompetansen kan trenes og utvikles, og gir et godt grunnlag for livsmestring. Gjennom boken viser Sælebakke hvordan oppmerksomt nærvær, på engelsk kalt mindfulness, er en hensiktsmessig og forskningsbasert tilnær­ming for å trene på og utvikle nærvær og empati, relasjonskompe­tanse og livsmestringsevne. Med grunnlag i lærer–elev-relasjonen viser hun hvordan dette kan gjøres i praksis, enten du er lærerstudent, lærer eller annen fagperson. Hennes egne erfaringer med oppmerksomt nærvær gir tilgang til konkrete verktøy og en helsefremmende til­nærming til livsmestring du kan formidle videre til barn og unge.

Hva bygger denne tilnærmingen på? Hvor kommer den fra? Anne Sælebakke er praktikeren som gjennom mange år har anvendt oppmerk­somt nærvær både i undervisning og veiledning av lærere og andre profesjoner, og i kurs og prosjekter for barnehager og skoler. Hun har kontakt med fagmiljøer som er godt i gang med prosjekter og forskning på feltet, også internasjonalt. Fagmiljøene deler en tverrfaglig forstå­else for dette fagfeltet. På den ene siden bygger det på psykologisk og pedagogisk teori og forskning omkring tilknytningsteori og relasjo­nenes betydning for elevenes sosiale og emosjonelle læring. På den andre siden hviler fagfeltet på nyere nevrovitenskap: på kontempla­tive tradisjoners kunnskap om hvordan evnen til nærvær, empati og relasjonskompetanse kan trenes opp, hvordan det påvirker hjernen og har betydning for livsmestring og psykisk helse.

I boken viser forfatteren hvordan disse fagfeltene henger gjensidig sammen og beriker hverandre. Det gir et godt teoretisk og praktisk utgangspunkt for å arbeide med livsmestring og relasjoner i sko­len, med grunnlag i lærer–elev-relasjonen. Sælebakke støtter seg også til erfarne forskere på feltet, som blant annet vektlegger betydningen av at barn og unge må lære mental hygiene som en del av sosial og emosjonell læring. Dette i sammenheng med det presset mange barn og unge i dag føler, og konsekvensene det har for psy­kisk helse. 

Utstrakt bruk av smarttelefon gjør at mange er i ferd med å utvikle nettavhengighet. Forfatteren kommer inn på nettvett, også som en del av det forebyggende arbeidet mot mobbing. Flere av forskerne hun støtter seg til, mener at empati nå må oppøves i stor skala, på samme måten som vi underviser alle i lesing og skriving. Boken er både et bidrag til hvordan gode vaner for mental hygiene kan eta­bleres ved hjelp av oppmerksomt nærvær, og hvordan empati kan trenes. Sælebakke kommer også inn på utfordringene med oppmerksomt nærvær i skolen, at tilnærmingen er såpass ny og dokumentasjonen foreløpig ikke så solid, selv om erfaringene er gode. Grunnlaget for denne helsefremmende tilnærmingen ligger i at lærerstudenter og lærere får støtte og hjelp til å trene på og utvikle sin relasjons­kompetanse, noe som blir spesielt viktig som et ledd i satsingen på livsmestring i skolen.

Hva med trening av relasjonskompetanse i lærerutdanningen?
Ifølge Ingrid Lund (2017) er det tilfeldig i hvor stor grad relasjons­kompetanse vektlegges. Hun hevder at det i en akademisk kontekst med utdanning av framtidas grunnskolelærere må være rom for trening og utvikling av studentenes nærværs- og relasjonskompe­tanse. Med støtte fra Lund og andre erfarne lærerutdannere skisseres hvordan dette kan gjøres i praksis, både i en travel skolehverdag og i lærerutdanningen. Mye tyder på at den detaljerte resultat- og målstyringen vi har sett utvikle seg i skolen de siste årene, har gått på bekostning av mulighetene den enkelte lærer har til å utfolde det relasjonelle potensialet i lærerprofesjonen. I tillegg til å være en bok om livsmestring i skolen er dette derfor også et bidrag til å løfte fram betydningen av å vektlegge og utvikle læreres relasjonskompetanse på lik linje med fagkompetansen, som et ledd i å realisere skolens samfunnsoppdrag.

Utdrag fra boken Livsmestring i skolen - et relasjonelt perspektiv

Om forfatteren
Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, med bred erfaring fra helsefremmende arbeid. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark. Sælebakke har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015) og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.