Følg Gyldendal Akademisk

Innleide arbeidstakere har rett til å varsle, også om forhold der man er innleid

Nyhet   •   jun 23, 2017 12:24 CEST

Foto: Metro Branding

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Reglene om varsling var tidligere å finne i § 2-4, § 2-5 og § 3-6. Fra 1. juli 2017 er de samlet i eget kapittel 2 A. Varslingsreglene er i tråd med Grunnloven § 100 om ytringsfrihet og tilsvarende bestemmelse i EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) artikkel 10. De fleste bestemmelsene er som før, men det er noen viktige endringer.

Nå har også innleide arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten man er utleid til. De innleide kan ha vel så stort behov for beskyttelse som faste arbeidstakere, ofte er det nettopp det usikre ansettelsesforholdet som hindrer nødvendig varsling av kritikkverdige forhold. Fra før har de innleide arbeidstakere en selvklar rett til å varsle om kritikkverdige forhold der man i utgangspunktet er ansatt.

Alle virksomheter som sysselsetter jevnlig minst ti arbeidstakere har fra 1. juli 2017 plikt til å utarbeide interne varslingsrutiner. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakerne i virksomheten. Virksomheter med mindre enn ti arbeidstakere må utarbeide rutiner for intern varsling dersom forholdene i virksomheten «tilsier det».

I begrepet «kritikkverdige forhold» er det ingen materielle endring; det gjelder fortsatt forhold som er kriminelle, brudd på arbeidsmiljøloven eller som representerer et brudd på bedriftens etiske retningslinjer. I tillegg må man vurdere faren for korrupsjon.

Det siste nye punktet er en understreking av at tilsynsmyndighetene eller andre offentlige myndigheter som mottar varsel om kritikkverdige forhold, har taushetsplikt om varslerens navn eller andre opplysninger som kan identifisere arbeidstakeren. Dette vil også kunne framgå av offentlighetsloven og forvaltningsloven. Taushetsplikten omhandler ikke innholdet i varslet.

For å få en ytterligere gjennomgang av varslingsreglene, hvordan de fungerer og hvordan de kan styrkes, nedsatte Regjeringen i november 2016 en bredt sammensatt ekspertgruppe. De skal legge fram forslag til endringer i løpet av 2018.

Lov om arbeidsmiljø 9. utg. 2017

Kommentarer (1)

    Dette er en flott endring og velkomment. I usikre arbeidsforhold er det enda viktigere å kunne bli hørt når det oppstår brudd og situasjoner som er i strid med Arbeidsmiljøloven. Mange ansatte på korte kontrakter eller via innleie kvir seg ofte for å varsle, og/eller bruke systemet gjennom tillitsvalgtsapparatet. Ett ryddig arbeidsmiljø er til det beste for alle, der også innleiepersonellet er en stor del av å sette arbeidsmiljøet på bedriften.

    - Geir Ivan Torvik - 10-07-2017 01:22 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.