Følg Gyldendal Akademisk

Hvem utgjør laget rundt læreren og eleven når en felles innsats kreves av mange aktører?

Nyhet   •   jan 18, 2018 10:56 CET

Foto: Thinkstock

Full fart inn i fremtiden
Det er i dag nødvendig å tenke helhetlig når det gjelder barn og unges oppvekst og skolegang. Samfunnet og skolen utvikler seg parallelt, og det vil Baard Johannessen og Torhild Skotheim (red.) bruke som en ramme når de innledningsvis beskriver målet med boka, Barn og unge i midten. Som profesjonsutøvere i kunnskapssamfunnet har forfatterne behov for å forstå historien bak det arbeidet de gjør, samt peke på muligheter og utfordringer som de i dag møter både i utdanning og yrkesutøvelse. De har en felles historie der skole og barnehage har bevegd seg fra kollektive løsninger på individuelle utfordringer til individuelle løsninger på individuelle utfordringer som oppstår og viser seg i det kollektive rom. Det stiller oss overfor følgende problemstilling: Hvordan skal vi best ivareta de mange individuelle utfordringene i skolehverdagen og samtidig være tro mot det ramme- og lovverket som regulerer arbeidet vært?

Det er en voksende forståelse for at individuelle behov og utfordringer løses best i felleskap mellom mange aktører og etater (Borg, Drange, Fossestol & Jarning 2014) Det er forfatternes påstand at omforent innsats og samtidig oppmerksomhet fører til bedre løsninger og opplevelser for det enkelte barnet. Med begrepet barn favner vi barnehager og skoler, som er viktige arenaer for vekst og utvikling. I denne antologien er skolen i sentrum for oppmerksomheten, men barnehagen er en viktig premissleverandør for det arbeidet som skolen utfører, og blir derfor både inkludert og utfordret i tekstene.

Forfatterne velger i denne boka å forstå utfordringer som det som hindrer læring, et godt læringsmiljø og trygghet for alle. Det er både viktig og nødvendig for en skole å finne ut hva som er deres hovedutfordringer, og hvilke tiltak som kan benyttes for å utnytte skolens potensial til beste for alle ansatte og elever. I dette arbeidet viser det seg at skolens tverrfaglige og tverretatlige arbeid blir svært sentralt, da utfordringene krever tett og forpliktende samarbeid mellom ulike instanser og profesjoner (St.meld. nr. 47 (2008–2009). Et gjennomgående trekk ved skoler som tåler og utfordrer seg selv til endring, er arbeid for samtidighet i innsatsen fra ulike profesjoner. Samtidighet stimulerer innsatsen og bidrar til faglig og profesjonell utvikling med vekt på eleven og skolen.

I denne boka tar forfatterne opp temaer som er helt sentrale for alle som er og skal inn i profesjoner som jobber med barn og unge, eller sagt med våre ord: som setter barn og unge i midten. I denne sammenhengen er det kanskje først nærliggende å tenke på fremtidige lærere. Ser vi imidlertid på samfunnsbildet og fremtidige utfordringer, vil inngående kjennskap til og kompetanse i tverretatlig og tverrfaglig samarbeid allerede i utdanningen komme mange barn og unge til gode. Boka kan derfor også være av interesse for forskere og for deg som er eller skal bli barnehagelærer, helsesøster, spesialpedagog, psykolog, barnevernspedagog eller politi, eller på annen måte skal sikre barn og unges muligheter til utdanning og gode oppvekstsvilkår.

  • Med spisskompetanse fra hvert sitt fagfelt, drøfter forskere fra universitets- og høgskole-Norge hvordan profesjonsutøvere sammen kan bidra til å sikre barn og unge en god skole og et godt oppvekstmiljø. Et sentralt argument i antologien er at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid krever felles forståelse og oppfølging fra flere aktører samtidig.

  • Hvert kapittel introduseres med et case slik at samarbeidet aktualiseres. De ulike case følges opp gjennom kapitlene. På den måten knyttes teori, forskning og praksis sammen slik at leseren får et realistisk innblikk i aktuelle problemstillinger.

Utdrag fra boken Barn og unge i midten av Baard Johannessen, Torhild Skotheim (red.)

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.