Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Digital dømmekraft - skolens rolle

Det er avgjørende at skolen sørger for at elevene får utviklet innsikt og kompetanse i hvordan man beskytter seg selv og andre i dette digitale globale landskapet.

En av barn og unges sentrale arenaer er den digitale. De er aktive på sosiale medier, de søker på nettet etter informasjon i forbindelse med skolearbeid, de strømmer filmer og musikk, spiller spill og får nye venner gjennom de ulike digitale mediene. 

Barn og unge blir utfordret med å forholde seg til mange kontekster samtidig. I det ene øyeblikket må de forholde seg til det som finner sted lokalt (i skolegården, på bussen på vei til fritidsaktivitet), for i neste øyeblikk å forholde seg til og respondere på venners statusoppdateringer på sosiale medier (bilder, videoer, ytringer, beskrivelser og aktiviteter). Å håndtere disse multiple kon­tekstene kan tilsynelatende virke som en triviell øvelse for barn og unge. Men konsekvensen av å foreta feil valg og vurderinger i tilknytning til bruk av de digitale mediene kan få ubehagelige eller til og med fatale konsekvenser. I barn og unges komplekse, globaliserte og teknologiske verden blir de kontinuerlig utfordret til å foreta vurderinger og valg. 

Forebyggende tiltak mot digital mobbing
Undersøkelser viser at digital kompetanse øker med bruk, og at barn som har moderat bruk, er flinkere til å håndtere fare og risiko enn barn med veldig lav bruk av teknologi. Dette understøtter viktig­heten av å rette oppmerksomheten mot handlinger gjennom å lære bort faktiske ferdigheter. For å kunne bruke teknologi trenger elevene tilgang til teknologi. De barna som har begrenset eller ingen tilgang til teknologi hjemme, trenger at lærere på skolen gir dem veiledning og tilgjengelig utstyr for å øve seg. På den måten kan de også øke sin digitale kompetanse og håndteringskompetanse for potensielt skadelig hendelser på nett.

Skolens rolle og ansvar
Det er viktig at alle lærere, skoleledere og skoleeiere engasjerer seg i å utvikle gode tiltak mot digital mobbing og krenkelser som foregår i skoletiden innen­for skolens område samt på fritiden utenfor skolens rammer. Mange skoler har valgt å innføre mobilforbud og brannmurer på skolens nett­verk, slik at elever ikke skal ha mulighet til å bruke sosiale medier i skoletiden. Dette er gjort blant annet for å forebygge uønskede hendelser på nett. Imidlertid kan et slikt tiltak vanskeliggjøre skolens arbeid med å avdekke og håndtere digital mobbing og krenkelser som starter utenfor skoletiden, og som likevel får konse­kvenser på skolen og i skoletiden. Det kan være et godt tiltak at klassen eller skolen sammen utarbeider retningslinjer for bruk av digitale medier og enheter, som gjelder bruk i skoletiden og utenfor. Videre mener vi det er uunngåelig at skolen får et utvidet ansvar når det gjelder saker som omhandler digital mobbing. 

Enkeltstående digitale hendelser kan ha like alvorlige konsekvenser som 
mobbing som forekommer over lengre tid.

Beredskap og kompetanse
Det er svært viktig å ikke se bort fra enkelt­hendelsene eller den skjulte mobbingen som forekommer på nett, da enkelt­tilfeller kan få alvorlige konsekvenser. Digital mobbing har særskilte uttrykk og egenskaper, og digitale omgivelser skiller seg fra analoge omgivelser. Samtidig er digital mobbing tett knyttet til tradisjonell mob­bing, da mobbesaker gjerne overlapper mellom analoge og digitale arenaer. For at våre elever skal få en tryggest mulig skolehverdag, er det grunnleggende at lærere og lærerutdanningene ikke bare konsentrerer seg om holdninger, men også jobber med hvordan man kan ruste elevers konkrete beredskap og påvirke deres handlinger. Det dreier seg om å skape og vedlikeholde gode og trygge relasjoner, inkludering og respekt for hverandre. Til slutt, for at risikofylte hendelser på nett ikke skal resultere i skadelige hendelser, er det også viktig å utvikle barn og unges håndteringskompetanse, slik at de vet hvordan de skal håndtere ubehagelige situasjoner de kommer i

Digital dømmekraft av Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud (red.) består av artikler skrevet av forskere på feltet. Boken inneholder analyserer og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.


Utdrag fra boken Digital dømmekraft

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole 99011183