Følg Gyldendal Akademisk

Bli en bedre sosialarbeider

Nyhet   •   okt 23, 2017 10:37 CEST

Foto: Thinkstock

Hva er profesjonelt sosialt arbeid? Og hvordan man kan utøve sosialt arbeids praksis på en systematisk og teoribasert måte?

Idéen til denne boka sprang ut av et behov for en teoretisk oppdatert og praktisk orientert fagbok til bruk i undervisningen i sosialt arbeid. Forfatternes erfaring er at studenter strever med å knytte analytiske perspektiver til konkret praktisk arbeid. Sosialt arbeid er et profesjonsfag, og koblingen mellom teori og praksis er noe av det viktigste utdanningsinstitusjonene kan bidra med.

I dagens praksisfelt etterspørres koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid og en tydeligere arbeidsdeling mellom profesjonene. Da er det nødvendig å vite hva som er spesifikk sosialfaglig kompetanse. En av målsettingene med boka er å utforske og overskride noe av kompleksiteten som eksisterer i sosialt arbeid med hensyn til fagets posisjonering, altså hva profesjonelle sosialarbeidere kan bidra med på velferdsstatens mange arenaer.

Spørsmål som blir drøftet i boken er blant annet: Hvordan er det mulig å avgrense faget når sosialt arbeid handler om å hjelpe individer og familier og grupper av mennesker i vanskelige livssituasjoner på alle nivåer i samfunnet og innenfor ulike praksisfelt? Når dreier det seg om sosialt arbeid? Og hva kjennetegner sosialt arbeid?

Hva er en sosialarbeider?
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere er sosialarbeidere somutøver profesjonelt sosialt arbeid. Sosialarbeidere har i dagens rammeplan etpolitisk mandat til å beskrive hva som skaper sosiale problemer, og si fra om det,ved siden av å forebygge at problemer oppstår. Sosialarbeidere støtter og hjelpermennesker som søker bistand til å bedre sin livskvalitet og realisere ønskedeendringsmål, og bistår den enkelte i å styrke sin kapasitet til å nyttiggjøre segmulighetene som finnes. På den måten kan den enkelte bli hjulpet til å hjelpeseg selv. I selvhjelpsarbeidet står derfor prinsippene om brukerinnflytelse og styrking av den enkeltes sterke sider sentralt.

Teorier i sosialt arbeid utvikles og endres i pakt med samfunnsutviklingen
Sosialt arbeid foregår på mange arenaer og i mange ulike virksomheter, som situerte praksiser. For den som skal bli sosialarbeider, er det viktig å vite at profesjonelt sosialt arbeid skjer i en lokal sammenheng: i en kontekst hvor sosialarbeideren må forholde seg til kunnskaper og rammebetingelser som er relevante for det spesifikke arbeidsstedet. I en samfunnsmessig sammenheng utøves sosialt arbeid i ulike praksisfelt som norsk arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), barnevern, psykiatri, rusbehandling, skole, familiebehandling og eldreomsorg. Da må man forstå hvilke rammebetingelser og lovverk sosialarbeideren handler innenfor på disse ulike arenaene, som lov om sosiale tjenester, lov om barnevern, lov om psykisk helsevern, folkehelseloven osv. Sosialpolitikken, barne- og familiepolitikken, velferdspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken, boligpolitikken osv. påvirker sosialarbeiderens praksis ved at politiske føringer begrenser eller utvider sosialarbeideres handlingsrom når de skal bistå klienter i vanskelige livssituasjoner.

Utdrag fra boken Sosialt arbeid - en situert praksis av Ragnhild Hansen, May-Britt Solem (red.)

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy