Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Forlagsdirektør
 • eizdvind.bnhergerqueabiraljwsunjbenrm@gyagldendaeblbl.no
 • 905 12 925

 • Redaksjonssjef
 • Sykepleie, sosial- og helsefag og medisin
 • veuibeekycriret.xzgjolendem@gyskgclnldytendayyl.no
 • 98074222

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, psykologi, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • cathrine.idsoe@gyldendal.no
 • 98048815

 • Kontorleder
 • hnzebiueffanne.ghkesreerxdxmftegvzreccffsirv@gylvbdendallw.nfso
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anunnejopsxu.Kathrdmine.kpViolkanes@bvgylddvenhdbqdauol.no
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Psykologi, medisin og samfunnsfag
 • uzbeakucwcate.ogmolander@gyldendssbdalvcaz.no
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • susbaciksandygnnwcxvss.howivepantxddseccyocoyjpen@miavahqdgyqiegldendal.cunhciaiazmpzcmvno
 • 99011183

 • Markedsansvarlig
 • Gyldendal Helse
 • emma.dalby@gyldendal.no
 • 48021569

 • Markedsansvarlig
 • Sykepleie, Sosial- og helsefag
 • lejcna.wseinzjedpiraqrsnes.solem@gjrylikdenddbnfwzalqpdqtpde.nleqko
 • 93254935

 • Markedskoordinator
 • sara.gqhuribdquxyeibtwbwdvzh@gyldendhjyflaamalkefjqsudaf.nnoo
 • 91532327

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mari.Gjelstad@gyldendal.no

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • bboxwudgto Katloibrinecffkgz.bacuygbcqdih.gafmpqnsmo@gylvmdendffajbealexxmwqym.no
 • 97129350

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Ida.Kyhring@gyldendal.no
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • pbanktsjders.einseth@ghlyluydendgqttal.nuno
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • anrkn-gytpoxlqchomauriogstsxin.buabvorstwdqvad@gylwkdendal.nhio
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • gro.h.grimsbo@gyldendal.no
 • 92485402

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • vgffhzdblirhv.wdqtjtlivwblyojbkaomlpya-syiiutonwkegbksmwhdtad@gyldenmbdajdjil.yzno
 • 41469343