Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Kontorleder
 • anne.greftegreff@gyldendal.no
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anne.Kathrine.Vikanes@gyldendal.no
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Psykologi, medisin og samfunnsfag
 • beate.mowdlaaindsvaziaer@gyldehbndjmsyalkh.nsco
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • zlmjeysusaytnn.hibdhkfzjtoyujuanqhsedhqjtmn@gyldendagypbl.tdno
 • 99011183

 • Markedsansvarlig
 • Gyldendal Helse
 • kwemmacroobiro.dhqallepydyby@gvjylitdtdendalit.no
 • 48021569

 • Markedsansvarlig
 • Sykepleie, Sosial- og helsefag
 • tlfofnlklena.wmwinsnes.soloqemdm@gbfyldexyndhzal.no
 • 93254935

 • Markedskoordinator
 • sarabl.gxturibqlye@gyldelgsxqgnendalbqzkzmadfyzwzxrmvh.no
 • 91532327

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Marijgog.Gjeemlstad@gyxzknldenwtdal.no

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Kehatebzerinesp.bacdth.ojhwjpukgatxnwbfnsmiaimort@glhylcisniojsdejandalnu.nqgklo
 • 97129350