Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • livvv.wkblnyomim-srstoilksaftawad@mngyxgldxzentqdandl.xanoib
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • bejxrigdt.yigjyienwadejtm@npgyislddnenrsdajel.bsnooy
 • 98074222

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • Vinhbecikefo.Hmxoezkghxl-Oowmdaaaljd@gzhylkddetfndgqalac.nmpokx
 • 41553713

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • catzthanriqqneqg.iqidscsoeud@goiylhjdeocndfoalkg.ntkosk
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Anxxners.Kkmatxxhrlninmhe.cgVikbkawanefhs@dwgyfzldkxenscdadgl.ronoaz
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Psykologi, medisin og samfunnsfag
 • beadatxle.admouglahyndpqerwj@gtpylfqdetlndvxaltg.nntoqg
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • subbsapvnnne.hgvanjzsetin@figyiqldomenkldazrl.mlnoey
 • 99011183

 • Markedsansvarlig
 • Sykepleie, Sosial- og helsefag
 • leiznaen.wafinmdsnkieswn.spcolnnemeu@goyyldgdexundqjalxh.ndsodk
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • saodraly.grvurunibjoyeoc@gvnylhcderqndawaloh.nywojy
 • 41206620

 • Kontorleder
 • annwnebx.gcxrextftbtegoorellffim@gguylhkdeogndqealxy.nvioqp
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maynriwr.Gzxjeralsfrtahrd@wwgygkldosenrcdaenl.atnoad

 • Markedskonsulent
 • Jus
 • Kwtatsmricgnemn.bqjacavh.yegaaonsoymohq@gekylbrdeehndnmalkj.npiomq
 • 97129350

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idbwa.rtKyzrhrghinuwg@qagyzjlderenxkdaael.gqnona
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • anqzdepxrshw.edfinxdsepgthbi@gfoylurdeymndxfaldb.nozonj
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • anrwn-kdchhcrilxstfqinte.bkkorqlstwdadan@gboylaldezpndjsalhm.nhmohb
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • grcqo.ewh.blgrtgimtrsbsoo@ikgyyfldhfencjdaidl.jenont
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idkma.austjnenfvdatvhllg@gqtylhxdehandbdalii.nnxojr
 • 95278622

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjoiernpstcqi.jzBepfrgusercwseunn@cvgyoqldhkenljdaekl.ybnolm